Greek Economic Inscriptions

GEI029

  • Document
  • XML

Athens. Accounts of the Poletai: Selling of a Confiscated Property at Athens and Leasing of the Laurion Mines


Ἐπὶ Πολυζήλο ἄρχοντος πωληταί
Πολύευκτος Λαμπτρεύς, Δεινίας Ἐρχιεύς, Θεαῖος
Παιανιεύς, Θεότιμος Φρεάρριος, Ἀριστογένης Ἰφ-
ιστιάδης, Γλαύκων Λακιάδης, Κηφισοκλέης Πειρα-
5ιεύς, Νικοκλέης Ἀναφλύστιος, οἷς Ἐξήκεστος Κοθ-
ωκίδης ἐγραμμάτευεν, τάδε ἀπέδοντο παραλαβόν-
τες παρὰ τῶν ἕνδεκα Φαίακος Ἀφιδναίο καὶ συναρ-
χόντων· Μονιχιῶνος δεκάτηι ἱσταμένο, Θεόμνηστ-
ος Δεισιθέο Ἰωνίδης ἀπέγραψεν Θεοσέβος τοῦ Θε-
10οφίλο Ξυπεταιόνος οἰκίαν Ἀλωπεκῆσιν δημοσία-
ν εἶναι, ἧι γείτων βορρᾶ(θεν) ἡ ὁδὸς ἡ ἐς τὸ Δαιδάλειον
φέρουσα καὶ τὸ Δαιδάλειον νοτόθεν Φίλιππος Ἀγ-
ρυλῆ(θεν), ἁλόντος Θεοσέβος ἱεροσυλίας καὶ οὐχ ὑπομ-
είναντος τὴν κρίσιν· ὅσωι πλείονος ἀξία ἢ ὑπόκε-
15ιται Σμικύθωι Τειθρασίωι Η𐅄 δραχμῶν,κλητῆρ(ες) Δι-
ογείτων Ἀλωπεκῆθεν, Φιλοίτιος Ἰωνίδης· Κιχωνί-
δης Διογείτονος Γαργήτ(τιος) καὶ κοινὸν φρατέρων Με-
δοντιδῶν ἐνεπησκήψατο ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι κ-
αὶ τοῖς φράτερσι ἐν τῆι οἰκίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι Η δ-
20ραχμάς, ἣν ἀπέγραψεν Θεόμνηστος Ἰωνί(δης) Θεοσέβος
εἶναι Ξυπετα(ιόνος) ἧι γείτων βορρᾶ(θεν) ἡ ὁδὸς ἡ ἐς τὸ Δαιδά-
λε<ι>ον φέρουσα καὶ τὸ Δαιδάλειον, νοτόθεν Φίλιππ-
ος Ἀγρυλῆ(θεν), «ἀποδομένο ἐμο<ὶ> καὶ τοῖς φράτερσιν τὴ-
ν οἰκίαν ταύτην Θεοφίλου Ξυπε(ταιόνος) το͂ πατρὸς τοῦ Θεο-
25σέβος»· ἔδοξεν ἐνοφείλεσθαι. Ἴσαρχος Φίλωνος Ξυπ-
ε{}ται(όνος) ἀμφισβητεῖ ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι ἐν τῆι οἰ-
κίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι ἣν ἀπέγραψεν Θεόμνηστος Δε-
ισιθέο Ἰωνίδης, «θάψαντος ἐμο͂ Θεόφιλον ὁ͂ ἦν ἡ οἰκ-
ία καὶ τὴν γυναῖκα τὴν Θεοφίλο» ΔΔΔ δραχμάς. ἔδοξ-
30εν ἐνοφείλεσθαι. Αἰσχίνης Μελιτε<ὺς> καὶ κοινὸν ὀ-
ργεώνων ἐνεπεσκήψαντο ἐν τῆι οἰκίαι ἣν ἀπέγραψ-
εν Θεόμνηστος Ἰωνίδης ἐνοφείλεσθαι ἑαυτοῖς
ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 δραχμάς, «πριαμένων ἡμῶν τὴν οἰκίαν ταύτ-
ην παρὰ Θεοφίλου τούτο τοῦ ἀργυρίο ἐπὶ λύσει». ἔδ-
35οξεν ἐνοφείλεσθαι. ὠνητής Λυσανίας Παλαθίωνο-
ς Λακι(άδης) 𐅅𐅄ΔΔ𐅃 τούτο τὴν προκαταβολὴν τὸ πέμπτον
μέρος ἔχει ἡ πόλις καὶ τὰ ἐπώνια καὶ τὰ κηρύκεια
καὶ Σμίκυθος Τειθράσιος τὰς πεντήκοντα καὶ ἑκ
ατόν· ἀθρόον κατὰ τὴν ἀπογραφήν. (vac. )
(vac. )
40μέταλλα ἐπράθη ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος πρώτης, Δε-
ξιακὸν ἐν Νάπει ἐπὶ Σκοπιᾶι, ὧι γεί(των) πανταχόθεν Ν-
ικίας Κυδαν(τίδης), ὠνη(τὴς) Καλλίας Σφήττι(ος) ΔΔ Διακὸν ἐπὶ Λα-
υρείωι, ὧι γεί(των) πρὸς ἡλίο ἀνιόντος τὰ χωρία τὰ Ἐξω-
πίου, δυομένο τὸ ὄρος, ὠνη(τὴς) Ἐπιτέλης ἐκ Κερα(μέων) ΔΔ· ἐπὶ
45Σουνίωι ἐν τοῖς Χαρμύλο παίδων, ὧι γεί(των) βορρᾶ(θεν) Κλε-
όκριτος Αἰγι(λιεύς), νοτό(θεν) Λεύκιος Σουνι(εύς), ὠνη(τὴς) Φείδιππος
Πιθεὺς ΔΔ Ποσειδωνιακὸν ἐν Νάπηι τῶν ἐκ τῆς στή-
λης ἐν τοῖς Ἀλυπήτου, ὧι γεί(των) Καλλίας Σφήττι(ος) καὶ Δ-
ιοκλέης Πιθεύς, ὠνητὴς Θρασύλοχο<ς> Ἀναγυρά(σιος) Χ𐅅𐅄
50Ἁγνοσιακὸν τῶν ἐκ τῆς <σ>τήλης, ὠνη(τὴς) Τελέσαρχος Αἰξ-
ω(νεὺς) Χ𐅅𐅄 Ἀρτεμισιακὸν τῶν ἐκ τῆς στήλης ὠνη(τὴς) Θρασύλ-
οχος Ἀναγυρά(σιος) Η𐅄 ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δευτέρας ἐπ-
ὶ Λαυρείωι αὐτὸ καὶ τὰς κατατομάς, ὧι γεί(των) βορρᾶ(θεν) Δ-
ιοπείθης Εὐωνυ(μεὺς) καὶ Δημοστράτο κάμινος Κυθηρ(ρίο), ν-
55οτό(θεν) τὸ Διοπείθος ἐργαστήριον καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἁμαξι-
κὴ καὶ ἡ χαράδρα ἡ Θορικίων ὠνη(τὴς) Κηφισόδοτος Αἰθ-
α(λίδης) ΔΔ Δημητριακὸν ἐν τοῖς Τιμησίου ἐν Νάπηι, ὧι γε-
ί(των) Νικίας Κυδαν(τίδης) νοτό(θεν) Διοκλέης Πιθεύς, ὠνη(τὴς) Δήμων Ἀ-
γρυ(λῆθεν) ΔΔ ἐν Μαρωνέαι Ἑρμαικόν, ὧι γεί(των) Διοφάνης Σου-
60νι(εὺς) ὠνη(τὴς) Φιλῖνος Σουνι(εὺς) ΔΔ ἐπὶ τῆς Οἰνείδος τρίτης,
ἐπ[ὶ] Λαυρείωι Θεογνίδειον ἐκ τῆς στήλης, ὧι γεί(των) τ-
ὸ Ἐξωπίο χωρίον, ὠνη(τὴς) Καλλίας Λαμπτρ(εὺς) 𐅄 ἐπὶ τῆς Κεκ-
ροπίδος τετάρτης, ἐπὶ Σουνί<ω>ι ἐν Νάπει Πυρρίει-
ον, ὧι γεί(των) πρὸς ἡλίο ἀνιόν(τος) Καλλίας Ἀλωπ(εκῆθεν), δυομέ(νο) Νικ-
65ίας Κυδαν(τίδης), ὠνη(τὴς) Καλλίας Σφήτ(τιος) ΔΔ Θορικοῖ Ἀρχηγέτε-
ιον ἐν τοῖς Δημοφίλου, ὧι γεί(των) βορρᾶ(θεν) καὶ νοτό(θεν) Δημό-
φιλος, ὠνη(τὴς) Κηφισοφῶν Συβρί(δης) ΔΔ ἐν Νάπηι ἐν τοῖς χω-
ρίοις τῆς Χαρμύλο⟦[.. ? ..]⟧υ γυναικός, ὧι γεί(των) τὸ χωρίον τ-
ῆς γυνα<ι>κὸς τῆς Ἀλυπήτο, βορρᾶ(θεν) Τελέσων Σο<υ>νι(εὺς) πρὸ-
70ς ἡλίο ἀνιόν(τος) χωρίον Τελέσωνος Σουνι(εύς), δυομένο Ἐπ-
ικράτης Παλλη(νεὺς) ὠνη(τὴς) Ἐπικλέης Σφήτ(τιος) ΔΔ ἐπὶ τῆς Αἰγη-
ίδος πέμπτης, Ἀρχηγέτειον καὶ τὰς κατατομάς, στ-
ήλην οὐκ ἔχον, Βήσησιν ἐν τοῖς Κηφισοδότο καὶ Κα-
λλίο, ὧι γεί(των) πρὸς ἡλίο ἀνιόν(τος) Καλλίο Λαμπ(τρέος) πύργος κ-
75αὶ οἰκία, βορρᾶ(θεν) τὸ{ι} Κηφισοδότου ἐργαστή(ριον) νοτό(θεν) τὸ Ἀ-
ρχηγέτειον, ὠνη(τὴς) Κηφισόδοτος Αἰθα(λίδης) ΔΔ ἐπὶ τῆς Λεω-
ντίδος ἑβδόμης, ἐπὶ Σουνίωι ἐπὶ Θρασύμωι Κεραμ-
εικόν, ὧι γεί(των) Διοπείθης Εὐωνυ(μεὺς) ὠνη(τὴς) Ἀλεξίμαχος Πή-
ληξ ΔΔ ἐπὶ Σουνίωι ἐν Νάπηι ἐν τοῖς Χαρμύλο παίδ-
80ων, ὧι γεί(των) βορρᾶ(θεν) Πύρρακος Αἰγι(λιεύς) νοτό(θεν) Λεύκιος Σουν(ιεύς),
ὠνη(τὴς) Φείδιππος Πιθεύς ΔΔ ἐπὶ τῆς Ἐρεχθείδος ἐνά
της, ἐπὶ Σουνίωι τῶν ἐκ τῆς στήλης Λευκίππειον Β-
ήσησι, ὠνη(τὴς) Χαιρέδημος Ἀγνού(σιος) Η𐅄 (vac. )
Translation:
In the archonship of Polyzelos the poletai Polyeuctus of Lamptrae, Deinias of Erchia, Theaeus of Paeania, Theotimus of Phrearrhii, Aristogenes of Iphistiadae, Glaucon of Lakiadae, Kephisocles of Piraeus, and Nicocles of Anaphlystus, to whom Exekestos of Kothokidae was secretary (οἷς Ἐξήκεστος Κοθωκίδης ἐγραμμάτευεν), sold the following (τάδε ἀπέδοντο), having taken them over from the Eleven – Phaeax of Aphidna and his fellow magistrates (παραλαβόντες παρὰ τῶν ἕνδεκα Φαίακος Ἀφιδναίο καὶ συναρχόντων).
At the beginning of Mounichion, on the 10th (Μονιχιῶνος δεκάτηι ἱσταμένο), Theomnestus son of Deisitheos of Ionidae registered as public property (ἀπέγραψεν ... δημοσίαν εἶναι) the house of Theosebes son of Theophilus of Xypete at Alopeke, of which the neighbours (οἰκίαν ... ᾗ γείτων) are, on the north (βορρᾶ), the road leading to the sanctuary of Daedalus and the sanctuary of Daedalus (ἡ ὁδὸς ἡ ἐς τὸ Δαιδάλειον φέρουσα καὶ τὸ Δαιδάλειον), and, on the south (νοτόθεν), Philippus of Agryle, having Theosebes been convicted of theft of sacred property (ἁλόντος Θεοσέβος ἱεροσυλίας) and having not awaited judgement (καὶ οὐχ ὑπομείναντος τὴν κρίσιν). The amount (is) larger than the money pledeged as security by Smikythus, that is 150 drachmas (ὅσωι πλείονος ἀξία ἢ ὑπόκειται Σμικύθωι Τειθρασίωι: Η𐅄 : δραχμῶν). Witnesses to the registration (κλητῆρ(ες)): Diogeiton of Alopeke and Philoetius of Ionidae.
Kichonides son of Diogeiton of Gargettus and the group (κοινόν) of the phrateres of the Medontidae put in a prior claim (ἐνεπησκήψατο) that there was a debt of 100 drachmas to himself and the members of the phratry on the house at Alopeke (ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι καὶ τοῖς φράτερσι ἐν τῆι οἰκίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι Η δραχμάς) which Theomnestus of Ionidae registered as public property, on the grounds that it was the property of Theosebes of Xypete of which the neighbours were on the north, the road leading to the sanctuary of Daedalus and the sanctuary of Daedalus, and, on the south, Philippus of Agryle, «Theophilos of Xypete, the father of Theosebes, having sold on condition of release this house (ἀποδομένο ... τὴν οἰκίαν ταύτην) to me and to the members of the phratry». It was decided that the debt was owed (ἔδοξεν ἐνοφείλεσθαι).
Isarchus son of Philo of Xypete claims a debt of 30 drachmas owing to him on the house at Alopeke (ἀμφισβητεῖ ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι ἐν τῆι οἰκίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι) that Theomnestus son of Deisitheus of Ionidae registered as public property, «since I buried (θάψαντος ἐμ) Theophilus, to whom the house belonged ( ἦν ἡ οἰκία), and the wife of Theophilus». It was decided that the debt was owed.
Aeschines of Melite and the group (κοινόν) of orgeones put in a prior claim (ἐνεπεσκήψαντο) on the house that Theomnestus of Ionidae registered as public property that a debt was owing to them of 24 drachmas, «since we bought this house on condition of release from Theophilus for this money (πριαμένων ἡμῶν τὴν οἰκίαν ταύτην παρὰ Θεοφίλου τούτο τοῦ ἀργυρίο ἐπὶ λύσει)». It was decided that the debt was owed.
Purchaser: Lysanias son of Palathion of Lakiadae for 575 drachmas. Of this the city has the fifth part (τούτο ... τὸ πέμπτον μέρος ἔχει ἡ πόλις) as deposit (τὴν προκαταβολήν) along with the sales tax and herald’s fee (καὶ τὰ ἐπώνια καὶ τὰ κηρύκεια), and Smicythus of Teithras has the 150 drachmas. In one payment in accordance with the registration (ἁθρόον κατὰ τὴν ἀπογραφήν).

Mines sold (μέταλλα ἐπράθη) during the first (prytany), of Hippothontis: 1) Dexiakon at Skopia in Nape, the neighbour of which on all sides (πανταχόθεν) is Nicias of Kydantidae, purchaser: Kallias of Sphettus, 20 drachmas; 2) Diakon at Laurion, the neighbour of which, to the east (πρὸς ἡλίο ἀνιόντος), is the land (τὰ χωρία) of Exopius, to the west (δυομένο), the mountain (τὸ ὄρος), purchaser: Epiteles from Kerameis, 20 drachmas; 3) at Sounion on the property of the sons of Charmylus, the neighbour of which, on the north, is Kleokritus of Aigilia, on the south, Leukios of Sounion, purchaser: Pheidippus of Pithos, 20 drachmas; 4) Poseidoniakon in Nape, (one) of those on the stele (τῶν ἐκ τῆς στήλης), on the property of Alypetus, the neighbours of which are Kallias of Sphettus and Diocles of Pithos, purchaser: Thrasylochus of Anagyrous, 1550 drachmas; 5) Hagnosiakon, (one) of those on the stele, purchaser: Telesarchus of Aixone, 1550 drachmas; 6) Artemisiakon, (one) of those on the stele, purchaser: Thrasylochus of Anagyrous, 150 drachmas.
During the second prytany, of Antiochis: 7) at Laurion (the mine) itself and the cuttings (αὐτὸ καὶ τὰς κατατομάς), the neighbour of which, on the north, Diopeithes of Euonymon and the furnace (κάμινος) of Demostratus of Kytherus, on the south, the workshop (ἐργαστήριον) of Diopeithes and the waggon road (ὁδὸς ἡ ἁμαξική) and the torrent (χαράδρα) of the Thorikians, purchaser: Kephisodotus of Aethalidae, 20 drachmas; 8) Demetriakon on the property of Timesius in Nape, the neighbour of which is Nicias of Kydantidae, on the south, Diocles of Pithos, purchaser: Demon of Agryle, 20 drachmas; 9) at Maroneia Hermaikon, the neighbour of which is Diophanes of Sounion, purchaser: Philinus of Sounion, 20 drachmas.
During the third prytany, of Oineis: 10) at Laurion the Theognideion, from the stele, the neighbour of which is the land of Exopius, purchaser: Kallias of Lamptrae, 50 drachmas.
During the fourth prytany, of Kecropis: 11) at Sounion in Nape Pyrrhieion, the neighbour of which, on the east, is Kallias of Alopeke, on the west, Nicias of Kydantidae, purchaser: Kallias of Sphettus, 20 drachmas; 12) at Thorikus the Archegeteion on the property of Demophilus, the neighbour of which, on the north and south, is Demophilus, purchaser: Kephisophon of Sybridae, 20 drachmas; 13) in Nape on the lands of the wife of Charmylus, the neighbour of which is the land of the wife of Alypetos, on the north, Teleson of Sounion, on the east, the land of Teleson of Sounion, on the west, Epikrates of Pallene, purchaser: Epikles of Sphettus, 20 drachmas.
During the fifth prytany, of Aigeis: 14) Archegeteion and the cuttings (τὰς κατατομάς), lacking a stele (στήλην οὐκ ἔχον), at Besa on the property of Kephisodotus and Kallias, the neighbour of which, on the east, is the tower and house (πύργος καὶ οἰκία) of Kallias of Lamptrae, on the north, the workshop of Kephisodotus, on the south, the shrine of the Archegetes (τὸ Ἀρχηγέτειον), purchaser: Kephisodotus of Aithaliadae, 20 drachmas.
During the seventh prytany, of Leontis: 15) at Sounion at Thrasymos Kerameikon, the neighbour of which is Diopeithes of Euonymon, purchaser: Aleximachos of Pelekes, 20 drachmas; 16) at Sounion in Nape on the property of the sons of Charmylus, the neighbour of which, on the north, is Pyrrhacus of Aegilia, on the south, Leukios of Sounion, purchaser: Pheidippus of Pithos, 20 drachmas.
During the ninth prytany, of Erechtheis: 17) at Sounion Leukippeion, (one) of those on the stele, at Besa, purchaser: Chaeredemus of Hagnous, 150 drachmas.

(English translation: Rhodes, Osborne, GHI, no. 36, with modifications)Aperghis, G.G. (1997-1998), ‘A Reassessment of the Laurion Mining Lease Records’, BICS 42, 1-20
Austin, M.M. and P. Vidal-Naquet (1982), Economie e società nella Grecia antica, it. transl. Torino
Davies, J. (1994), ‘Accounts and Accountability in Classical Athens’, in R. Osborne and S. Hornblower (eds.), Ritual, Finance Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, Oxford, 201-212
Crosby, M. (1941), ‘Greek Inscriptions: A Poletai Record of the Year 367/6 B.C.’, Hesperia 10, 14-27
Crosby, M. (1950), ‘The Leases of the Laureion Mines’, Hesperia 19, 189-297
Eliot, C.W.J. (1962), Coastal Demes of Attika: A Study of the Policy of Kleisthenes, Toronto
Fine, J.V.A. (1951), Horoi. Studies in Mortgage, Real Security, and Land Tenure in Ancient Athens, Princeton
Finley, M.I. (1952), Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The Horos-Inscriptions, New Brunswick, New Jersey
Finley, M.I. (1953), ‘Multiple Charges on Real Property in Athenian Law: New Evidence From an Agora Inscription’, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, III, Napoli, 473-491
Hallof, K. (1990), ‘Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen’, Klio 72, 406-426
Harris, E.M. (1988), ‘When Is a Sale Not a Sale? The Riddle of Athenian Terminology for Real Security Revisited’, CQ 38, 351-381 (now in Harris 2006, 163-206)
Harris, E.M. (2006), Democracy and the rule of law in classical Athens: essays on law, society, and politics, Cambridge
Hopper, R. (1953), ‘The Attic Silver Mines in the Fourth Century BC’, ABSA 48, 200-254
Hopper, R.J. (1961), ‘The Mines and Miners of Ancient Athens’, G&R s. II, 8, 138-151
Ito, S. (1986), 'Pheidippos an Athenian Miner. A Note on the Poletai-Inscriptions', in H. Kalcyk, B. Gullath and A. Graeber (eds.), Studien zur alten Geschichte Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag am 4. August 1981 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, Roma, 453-461
Kakavoyannis, E. (2005), Μέταλλα εργάσιμα και συγκεχωρημένα. Η οργάνωση της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Λαυρεωτικής από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Athens
Kalcyk, H. (1986), ‘Nape. Ein Beitrag zur Topographie des antiken Laureion’, in H. Kalcyk, B. Gullath and A. Graeber (eds.), Studien zur alten Geschichte Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag am 4. August 1981 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, Roma, 463-468
Lambert, S.D. (19982), The Phratries of Attica, Ann Arbor, first ed. 1993
Langdon, M.K. (1994), ‘Public Auctions in Ancient Athens’, in R. Osborne and S. Hornblower (eds.), Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, Oxford, 253-265
Migeotte, L. (2003a), L’economia delle città greche. Dall’età arcaica all’alto impero romano, it. ed. by U. Fantasia, Roma
Oliver, G. (2000), ‘Athenian Funerary Monuments: Style, Grandeur, and Costs’, in G.J. Oliver (ed.),The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome, Liverpool, 61-65
Osborne, R. (1985), Demos: The Discovery of Classical Attika, Cambridge
Papazarkadas, N. (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, Oxford
Schneider, E. (2012), ‘Thorikos: Auswirkungen des Peloponnesischen Krieges auf eine antike Bergbaustadt’, Hephaistos 29, 55-68
Thompson, H.A. (1940), The Tholos of Athens and its Predecessors, Athens
Ustinova, Y. (1996), ‘Orgeones in Phratries: A Mechanism of Social Integration in Attica’, Kernos 6, 227-242
Young, J. (1941), ‘Addendum: A Topographical Note’, Hesperia 10, 28-30
Author: Davide Amendola Last update: June 2015 DOI: 10.25429/sns.it/lettere/GEI029